WARUNKI UŻYTKOWANIA OBERST B.V.

Artykuł 1: Definicje

W niniejszych Warunkach Użytkowania należy rozumieć poniższe wyrażenia jako:

1. 'Oberst': Prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oberst B.V., z biurem w (1018 GW) Amsterdam (Holandia), przy Sarphatistraat 370, zarejestrowaną w Izbie Handlowej pod numerem 14126660 0000;

2. 'Witryna': Wszystkie strony internetowe firmy Oberst należące do witryny z adresem URL www.dobrekupony.pl ;

3. 'Użytkownik': Osoba (prawna), która korzysta z witryny Oberst i/lub jej usług;

4. 'Dostawca': Osoba (prawna), która oferuje informacje, oferty, talony, produkty lub usługi nakierowane na witrynę firmy Oberst za pomocą (hiper)linku lub w jakikolwiek inny sposób;

5. 'Oferty': Wszystkie oferty, informacje, talony, produkty, usługi lub wyrażenia

Dostawcy skierowane na witrynę firmy Oberst za pomocą (hiper)linku lub w jakikolwiek inny sposób.

Artykuł 2: Zastosowanie

1. Niniejsze Warunki Użytkowania mają zastosowanie wyłącznie do wysyłania, konsultacji i/lub Użytkowania witryny Oberst i/lub usług Użytkownika oraz wobec jakichkolwiek relacji prawnych powstałych w konsekwencji lub w związku z korzystaniem z witryny i/lub usług.

2. Firma Oberst rezerwuje sobie prawo do zmiany niniejszych warunków w każdym momencie bez informowania o tym użytkownika. Większość bieżących Warunków można sprawdzać na Witrynie. Jeśli Użytkownik wciąż korzysta z Witryny firmy Oberst po wprowadzeniu co najmniej jednej modyfikacji w obrębie Warunków Użytkowania, wskazuje to na całkowitą akceptację tych modyfikacji przez Użytkownika.

3. Poprzez korzystanie z witryny firmy Oberst i/lub jakichkolwiek usług Użytkownik akceptuje niniejsze ogólne warunki.

4. Firma Oberst stanowczo odmawia zastosowania warunków ustalanych przez Użytkownika.

5. Jeśli jakiekolwiek zdanie Warunków jest (ogłoszone jako) nieważne, pozostałe zdania Warunków obowiązują wciąż w pełni, a strony zobowiązują się wprowadzić zdanie zastępujące na bazie konsultacji, które jest obowiązujące i w jak najwyższym stopniu spełnia oryginalne cele obu stron.

Artykuł 3: Wykorzystanie Witryny Internetowej

1. Użytkownik gwarantuje firmie Oberst, że jest upoważniony do użytkowania Witryny i do działania zgodnie z Warunkami.

2. Użytkownik gwarantuje firmie Oberst, że zgadza się zawsze z obowiązkami zdefiniowanymi w niniejszych warunkach i będzie respektował wszelkie prawa i przepisy mające zastosowanie podczas użytkowania Witryny.

3. Bez względu na inne zdania zawarte w niniejszych warunkach, czynności, jakie Użytkownik przeprowadza w ramach użytkowania Witryny nigdy nie mogą:

(i) opierać się na fałszywych faktach ani wprowadzać w błąd;

(ii) naruszać praw firmy Oberst ani stron trzecich, w tym praw autorskich, powiązanych praw, praw dot. znaków handlowych ani innych praw intelektualnej własności bądź praw dotyczących ochrony prywatności;

(iii) wchodzić w konflikt z prawami, przepisami, rozporządzeniami ani innymi obowiązującymi regulacjami;

(iv) zawierać wirusów, Trojanów, robaków, botów ani innych programów mogących uszkodzić automatyczne prace, sprawić, że będą bezużyteczne lub niedostępne, wykasować lub je przywłaszczyć lub dokonać innych czynności określonych jako unikanie technicznych zabezpieczeń Witryny i/lub systemów komputerowych firmy Oberst;

(v) wykorzystywać w celach komercyjnych, chyba że firma Oberst przyznała upoważnienie w formie pisemnej;

(vi) działać bezprawnie w jakikolwiek inny sposób wobec firmy Oberst i/lub stron trzecich.

Artykuł 4: Konto

1. W celu użytkowania Witryny obowiązkowe może być w pewnych przypadkach utworzenie konta. Sposób, w jaki należy utworzyć konto opisane jest na Witrynie. Oberst może zadecydować wedle własnego uznania o przyznaniu lub nie konta Użytkownikowi.

2. Użytkownik zapewnia firmę Oberst, że wszelkie informacje jej dostarczone, w tym dane osobowe takie jak imię i nazwisko oraz adres email są pełne, prawdziwe i dokładne. Użytkownik akceptuje to, że firma Oberst zapisuje dane i wykorzystuje je w związku z zarządzanym kontem. Prosimy sprawdzić Politykę Prywatności firmy Oberst.

3. Jeśli Użytkownik nie ukończył jeszcze szesnastu (16) lat, konieczne jest upoważnienie rodzica lub opiekuna prawnego Użytkownika w celu utworzenia konta. Poprzez akceptację niniejszych Warunków Użytkowania, Użytkownik zapewnia, że ukończył co najmniej szesnaście (16) lat lub otrzymał pozwolenie od swoich rodziców lub opiekunów prawnych na utworzenie konta.

4. Użytkownik nie ma prawa na utworzenie konta w imieniu strony trzeciej bez zgody wyrażonej przez tę stronę.

5. Użytkownik we własnej osobie ponosi odpowiedzialność za utrzymanie w tajemnicy hasła przed stronami trzecimi i nie ma pozwolenia na umożliwienie stronom trzecim dostępu na Witrynę za pomocą własnego konta. Użytkownik odpowiada za wszelkie uszkodzenia spowodowane w wyniku użycia konta przez strony trzecie, bez względu na ewentualne upoważnienie bądź wiedzę Użytkownika.

Artykuł 5: Referencje

1. Firma Oberst nie prezentuje własnych ofert na Witrynie. Przedstawia wyłącznie Oferty Dostawcy za pomocą (hiper)linków lub na inne sposoby. Oferty przedstawione nie są w żadnym wypadku powiązane z ofertami firmy Oberst.

2. Wszelkie odniesienia do Ofert na Witrynie są całkowicie niezobowiązujące, a firma Oberst prezentuje te Oferty jako informacje niewiążące. Oberst nie odpowiada za dokładność ani kompletność (referencji) Ofert oraz danych podanych na Witrynie przez firmę lub w jej imieniu.

3. Firma Oberst nie może być powiązana z Ofertami, które są prezentowane na Witrynie.

4. Możliwe jest, że na Witrynie znajdują się aplikacje, treści oraz usługi pochodzące od stron trzecich i/lub linki prowadzące na witryny stron trzecich. Włączenie lub obecność treści strony trzeciej na witrynie nie oznacza ani akceptacji firmy Oberst ani sprawdzenia tej treści. Oberst nie ponosi odpowiedzialności za treści należące do strony trzeciej lub metody prezentowania treści ani jakiekolwiek formy użytkowania ich przez użytkowników Witryny

Artykuł 6: Brak umowy między firmą Oberst a Użytkownikiem

1. Witryna pokazuje jedynie ogólne informacje i prezentuje Oferty pochodzące wyłącznie od Dostawcy. Poprzez prezentacje i odniesienia do tych ofert oraz bez względu na to, czy Użytkownik lub strony trzecie skorzystał(-y) czy nie z tych referencji lub Ofert nie wynika żadna umowa między firmą Oberst a Użytkownikiem i/lub stronami trzecimi.

2. Witryna posiada wyłącznie ogólny charakter informacyjny i nie tworzy żadnej oferty ze strony firmy Oberst w celu wykonania prac lub świadczenia usług w imieniu Użytkownika. Ani użytkowanie, ani otwieranie ani konsultowanie się na Witrynie ani usługi firmy Oberst ani skorzystanie z wymienionych Ofert nie stanowi żadnego obowiązku wobec firmy Oberst w celu wykonania żadnych prac ani świadczenia usług w imieniu Użytkownika Witryny.

3. Oferty, inne treści Witryny podobnie jak informacje, jakie można uzyskać za pomocą Witryny nie mogą być odbierane jako świadczenie usług (w tym konsultacje lub negocjacje) w imieniu Użytkownika. Firma Oberst nie negocjuje zakupu żadnych towarów ani ustanowienia żadnej umowy ani innych relacji prawnych między Użytkownikiem, Dostawcą a stronami trzecimi.

4. Informacje, jakie można otrzymać poprzez Witrynę nie koncentrują się na konkretnej sytuacji Użytkownika Witryny. Zaleca się kontakt Użytkownika z Dostawcą w przypadku informacji otrzymanej przez Witrynę a dotyczącej tych kwestii.

Artykuł 7: Gwarancje

1. Firma Oberst nie oferuje żadnych gwarancji. Gwarancje na produkty i usługi związane z Ofertami prezentowanymi przez firmę Oberst są stanowczo wyłączone przez Oberst.

2. Oberst nie może ponosić odpowiedzialności za odpowiedniość lub (nie)zgodność towarów lub usług Dostawcy, ani za żadne porady w odniesieniu do użytkowania lub zastosowania towarów lub usług Dostawcy.

Artykuł 8: Odpowiedzialność firmy Oberst: Zabezpieczenia

1. Informacje dostarczone oraz Oferty prezentowane przez firmę Oberst pochodzą ze źródeł, które można uznać za godne zaufania, ale firma Oberst nie ręczy za ich kompletność ani dokładność. Oberst dokłada wszelkich starań, aby utrzymać Witrynę i prezentować aktualne informacje, ale nie ręczy, że treść (lub jej część) Witryny jest prawidłowa, pełna lub aktualna po pewnym czasie lub podczas konsultacji Witryny. Dostarczone informacje stanowią tylko wskazówki i można je zmienić w każdym momencie i bez powiadomienia. Użytkownik nie ponosi odpowiedzialność za użycie informacji.

2. Witryny, jakie można przeglądać z Witryny firmy Oberst i odpowiednio strony, z których można odwiedzić Witrynę Oberst nie są organizowane przez firmę Oberst, ani nie są przez nią utrzymywane. Firma Oberst nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści prezentowane na tych witrynach.

3. Firma Oberst nie akceptuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w wyniku użytkowania Witryny; Ofert prezentowanych na Witrynie, ani informacji wymienianych na Witrynie (bądź niemożności ich wykorzystania), w tym uszkodzenia spowodowane przez wirusy, nieprawidłowości bądź niepełności (I) informacji, (II) informacji uzyskanych na lub poprzez witrynę prezentowaną na Witrynie lub (III) informacji uzyskanych z lub poprzez witrynę prezentującą Witrynę, (IV) informacji umieszczonych na Witrynie bez wcześniejszej konsultacji z firmą Oberst.

4. Oberst nigdy nie może ponosić odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia wynikłe z przekazywania lub wysyłania informacji, opóźnień lub błędów w transmisji danych, zakłóceń w komunikacji, problemów z uzyskaniem kontaktu do osób wymienionych przez Dostawcę (w konsekwencji) zakłóceń na komputerze, pagerze, telefonie lub telefaksie, programowania błędów, zakłóceń lub przerw w stałych połączeniach, bez względu na ich przyczynę.

5. Firma Oberst nie ponosi odpowiedzialności za (bez)pośrednie uszkodzenia, uszkodzenia wynikające, utraty zysków, oszczędności, ograniczenie reputacji lub dobrej woli, szkody spowodowane stagnacją biznesu, szkody wynikające z roszczeń klientów, związane z użyciem Witryny, z treścią umieszczoną na Witrynie (przez strony trzecie lub firmę Oberst), z ofertami prezentowanymi na Witrynie lub aktami naruszenia niniejszych warunków przez Użytkownika.

6. Użytkownik zabezpiecza firmę Oberst przed wszelkimi roszczeniami pochodzącymi od stron trzecich wynikającymi z użycia Witryny przez Użytkownika, w tym odpowiedzialności za produkt w wyniku defektu produktu, materiałów, produkcji, półproduktu, zasobów lub komponentu i/lub ich instrukcji które zostały nabyte podczas lub które mogą być powiązane z wizytą na Witrynie.

7. To, co ustalono w niniejszym Artykule również obowiązuje w odniesieniu do wszystkich (prawnych) osób, z których usług korzysta firma Oberst.

8. Oberst nie zarządza komunikacją między samymi odwiedzającymi a między odwiedzającymi a Witryną Oberst z punktu widzenia treści. Jako taka firma Oberst nie posiada żadnej kontroli nad jakością, bezpieczeństwem, legalnością, integralnością ani dokładnością różnych części Witryny. Oberst nie ponosi odpowiedzialności za działania (lub ich brak) Użytkowników na Witrynie, w tym pliki, dane i/lub materiały, jakie udostępniają na Witrynie Oberst. Jako taka firma Oberst nie gwarantuje w żaden sposób treści plików, danych ani materiałów, jakie zostały udostępnione przez Użytkownika.

9. Na tyle, na ile firma Oberst staje się odpowiedzialna, ta odpowiedzialność w imieniu Użytkownika bądź stron trzecich jest w każdym razie i w każdym wypadku (gdzie szereg powiązanych wydarzeń liczy się jako jeden wypadek) ograniczona do kwot (bez podatku VAT) wypłacanych przez Użytkownika firmie Oberst podczas bieżącego roku kalendarzowego na produkty i/lub usługi, w wyniku których wynika odpowiedzialność firmy Oberst.

Artykuł 9: Prawa własności intelektualnej

1. Prawa własności intelektualnej (w tym prawa autorskie, prawa bazy danych, powiązane prawa, znaki handlowe i patenty), powiązane z (wszystkimi częściami) Witryny Oberst – włącznie z układem i elementami graficznymi, tekstem, obrazami, itp. – podobnie jak prawa powiązane z wszystkimi Ofertami, referencjami oraz publikacjami, które można przejrzeć poprzez Witrynę, pozostają własnością wyłącznie firmy Oberst, o ile prawa te nie należą (również) do stron trzecich.

2. Użytkownik Witryny nie ma prawa na pobieranie, kopiowanie, przesyłanie, powielanie edytowanie czy ujawnianie (części) Witryny (np. plików, danych, oprogramowania i/lub materiałów) w żaden sposób, w jakiejkolwiek postaci i w jakimkolwiek celu bez ówczesnej pisemnej zgody ze strony firmy Oberst bądź danej strony trzeciej. Użytkownik Witryny ma jedynie prawo do wykorzystania reprodukcji (części) witryny w celach prywatnych (tj. niezawodowych ani niepowiązanych z żadną firmą).

3. Nie jest dozwolone żądanie lub ponowne użycie znacznych części Witryny bądź żądanie lub ponowne użycie stałe i systematyczne niewielkich części Witryny, zgodnie z definicją Prawa baz danych bez pisemnej zgody ze strony firmy Oberst.

4. Zgodnie z niniejszymi warunkami użytkowania, firma Oberst przyznaje Użytkownikowi ograniczone, personalne, z możliwością uchylenia, niewyłączne, niewytwarzające licencji prawo do przeglądania lub odsłuchiwania plików, które udostępniane są za pomocą Witryny, i w sposób oraz w formacie, w jakim udostępniane są na Witrynie.

5. Nic, co jest określone w niniejszych Warunkach i/lub na Witrynie nie oznacza przeniesienia żadnych praw własności intelektualnej ani przyznania praw własności intelektualnej Użytkownikowi. Użytkownik ma prawo do wykorzystywania Witryny w sposób ograniczony do tego, co zawierają niniejsze Warunki.

6. Zabrania się Użytkownikowi wszelkich działań, które mogą naruszyć prawa (własności intelektualnej) firmy Oberst lub stron trzecich. Użytkownik uznaje i akceptuje, że wszelkie niezgodne z prawem użycie plików, danych oraz materiałów dotyczących praw własności intelektualnej jest naruszeniem Warunków Użytkowania oraz obowiązujących praw, w tym lecz niewyłącznie dotyczących Praw autorskich. Bez względu na powyższe, działania opisane wyżej w Artykułach 9.2 oraz 9.3 są również uważane jako naruszenie wyłącznych praw własności firmy Oberst na jej systemach komputerowych.

7. Nie jest dozwolone usuwanie, sprawianie, że są nieczytelne, ukrywanie lub zmiany powiadomień bądź referencji związanych z prawami własności intelektualnej.

Artykuł 10: Zaprzestanie użytkowania i usunięcie konta

1. Obok innych (legalnych) sposobów, którymi dysponuje firma Oberst, zawsze, bez konieczności podania przyczyny i bez uprzedniego wyjaśnienia firma Oberst ma (tymczasowe) prawo do ograniczenia, zawieszenia lub przerwania działań Użytkownika powiązanych z Witryną, do zaprzestania lub usunięcia konta Użytkownika tymczasowo lub na stałe, do usunięcia plików, danych lub materiałów, do emisji ostrzeżeń, zaprzestania świadczenia usług lub odmowy ich świadczenia Użytkownikowi, zwłaszcza – ale niewyłącznie – jeśli:

(i) Użytkownik narusza niniejsze Warunki Użytkowania;

(ii) To firma Oberst wydaje opinie, że działanie Użytkownika mogą powodować szkody lub ponosi on odpowiedzialność wobec siebie samego, innych użytkowników lub firmy Oberst.

2. Firma Oberst nie ponosi odpowiedzialności w żadnym z tych wypadków.

3. Oberst nie gwarantuje, że usługi firmy Oberst będą zawsze dostępne i bez przerw czy nieprawidłowości.

Artykuł 11: Dane osobowe

1. Firma Oberst musi zachować zgodność z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych. Dane osobowe dostarczone przez Użytkownika wykorzystywane są przez firmę Oberst w celu jak najlepszego przekazywania Użytkownikowi informacji n/t Ofert. Niniejszym, wewnętrzne i legalne regulacje dotyczące wymiany danych osobowych pozostają całkowicie obowiązujące. Jeśli Użytkownik ma życzenie, aby nie otrzymywać informacji od Oberst, to może on poinformować o tym firmę Oberst.

2. Podczas przetwarzania danych osobowych działania firmy Oberst są bardzo ostrożne. Korzysta tylko z tych danych, które konieczne są w celu optymalnego dostarczenia informacji. O ile nie jest to narzucone prawnie, żadne dane nie zostaną przekazane trzecim stronom bez zgody Użytkownika.

3. Użytkownik ma możliwość sprawdzenia swoich danych osobowych i w wypadku możliwych błędów może zlecić ich korektę. Użytkownik ma prawo żądać na piśmie możliwości przejrzenia własnych danych.

4. Niniejsze Oświadczenie Prywatności nie ma zastosowania na stronach internetowych należących do stron trzecich, powiązanych z Witryną Oberst za pomocą (hiper)linków.

5. Oberst może pozwolić stronom trzecim (w tym reklamodawcom) na gromadzenie danych (osobowych) (w tym adresu IP) Użytkownika w związku z wykorzystaniem Witryny przez Użytkownika. Trzecia strona może wykorzystywać ciasteczka (pliki tekstowe umieszczane na komputerze użytkownika), w celu analizy tego, w jaki sposób Użytkownik korzysta z Witryny. W oparciu o zgromadzone informacje dotyczące wykorzystania przez Użytkownika Witryny, odpowiednio ukierunkowane reklamy mogą być pokazywane Użytkownikowi na Witrynie jak również na innych witrynach lub aplikacjach powiązanych z firmą Oberst.

6. Ze względów technicznych i operacyjnych może być konieczne przeniesienie danych (osobowych) do (na serwery) firm, które są powiązane z nami lub reklamodawcami w Stanach Zjednoczonych lub innych krajach poza Europą, gdzie regulacje dotyczące ochrony prywatności być może nie oferują takiej samej ochrony jak w Unii Europejskiej. Niniejszym, o ile jest to konieczne Użytkownik zgadza się, że jego dane (osobowe) mogą być przeniesione do Stanów Zjednoczonych lub innych krajów poza Europą.

7. Oberst może przekazać Witrynę stronie trzeciej. Użytkownik niniejszym zgadza się, że w takim przypadku, jego dane osobowe również zostaną przekazane stronie trzeciej.

8. Firma Oberst rezerwuje sobie prawo do modyfikacji niniejszego Oświadczenia Prywatności.

Artykuł 12: Obowiązujące prawo

1. W kwestiach dotyczących Ofert, umów lub pełnej prawnej relacji między firmą Oberst a Użytkownikiem, obowiązuje wyłącznie prawo holenderskie.

2. Jeśli i o ile jakakolwiek część lub zdanie Warunków Użytkowania będzie naruszać jakiekolwiek regulacje prawne w zakresie prawa krajowego lub międzynarodowego, będą one uznane jako nieakceptowane, podczas gdy pozostałe warunki użytkowania pozostaną wiążące dla obu stron.

Artykuł 13: Spory

1. W razie jakichkolwiek sporów, strony spróbują znaleźć najpierw polubowne rozwiązanie.

2. Jeśli spór zostanie przekazany do sądu, może to być wyłącznie Sąd w Amsterdam, upoważniony do przeprowadzenia sprawy dotyczącej tego sporu. W takim przypadku firma Oberst rezerwuje sobie prawo do zaprezentowania sporu przed sądem właściwym dla miejsca zamieszkania Użytkownika.